HLEDÁME MECHANIKA PRO NÁŠ SERVIS - více na 603 476 091

513001 - OXI CHLOR SHOCK granulát

Kód: 513001
Neohodnoceno
Značka: HECHT
399 Kč
Skladem na prodejně
OXI CHLOR SHOCK granulát. Kombinace aktivního kyslíku a chloru vhodná k extrémě rychlému zachlorování.

Detailní informace

Detailní popis produktu

OXI CHLOR SHOCK granulát. Kombinace aktivního kyslíku a chloru vhodná k extrémě rychlému zachlorování. vysoce účinná kombinace aktivního kyslíku a chlóru rychle a beze zbytku rozpustné rychlé odbourání chlóru díky velmi rychlé oxidaci Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi. Charakter přípravku: Granulát. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. První pomoc: Symptomy otravy mohou nastat po několika hodinách, vyhledejte lékařskou pomoc do 48 hodin po nehodě. Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 3. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Skladování a přeprava: Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených originálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě. Uchovávejte v chladu. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Může zesílit požár; oxidant. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. Zamezte vdechování prachu. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008: GHS03 plamen nad kruhem Ox. Sol. 3 H272 Může zesílit požár; oxidant. GHS08 nebezpečnost pro zdrav Resp. Sens. 1 H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. GHS09 životní prostředí Aquatic Acute 1 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. Aquatic Chronic 1 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. GHS07 Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži. Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Skin Sens. 1 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.STOT SE 3H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: